Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
9664299 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Thủy An
9664276 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN An Sinh B
9664302 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Việt Dân
9664294 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Lê Hồng Phong
9664280 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Đức Chính
9664293 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Kim Sơn
9664297 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Sơn Ca
9664289 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Hồng Thái Tây
9664303 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Xuân Sơn
9664282 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Hoa Anh Đào
9664295 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Nguyễn Huệ
9664232 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Mạo Khê I
9664234 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Nguyễn Du
9664224 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Bình Khê
9664239 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Tràng An
9664270 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Yên Đức
9664260 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Mạo Khê B
9664257 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Kim Sơn
9664248 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Bình Dương
9664254 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Hồng Thái Tây
9664249 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Bình Khê I
9664246 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH An Sinh
9664271 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Yên Thọ